GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE EN DIENSTEN

1. Algemeen

1.1. Welkom bij immediate-ignite.nl (de "Website").

Onze mail [email protected]

1.2. De Website bevat informatie over platforms van derden (de "Platforms van derden"), namelijk educatieve diensten over algemene investeringstechnieken of marktonderzoek. Immediate Ignite treedt op als tussenpersoon en verbindt gebruikers met dergelijke Platforms van derden (de "Diensten").

1.3. Deze gebruiksvoorwaarden (de "Voorwaarden") regelen uw ("U", "Uw" of "Gebruiker") gebruik van de Website en de Diensten. Deze Voorwaarden moeten zorgvuldig door u worden gelezen voordat u de Diensten gebruikt. Let op dat deze Voorwaarden een juridisch bindende overeenkomst vormen tussen u en de exploitant van de Website Immediate Ignite, [email protected]. Als u het niet eens bent met enige bepaling van deze Voorwaarden, moet u direct stoppen met het gebruik van de Website. Door de Website te gebruiken, gaat u akkoord met de Voorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

Deze Voorwaarden bevatten ons Privacybeleid en door akkoord te gaan met deze Voorwaarden, bevestigt u dat u ook ons privacybeleid accepteert en ermee instemt (U kunt ons Privacybeleid bekijken door hier te klikken).

2. Beschrijving van de Diensten

2.1. Wij zijn geen handelsplatform, noch brengen wij u in contact met dergelijke handelsplatforms, tenzij een dergelijk handelsplatform zich verbindt om u alleen educatieve diensten of marktonderzoek aan te bieden.

2.2. Wij treden op als tussenpersoon om u in contact te brengen met een dienstverlener die in staat is om educatieve inhoud over algemene beleggingstechnieken of marktonderzoek aan te bieden in hun interessegebieden aan u.

2.3. Een vertegenwoordiger van de genoemde dienstverlener zal contact met u opnemen nadat u zich heeft geregistreerd op onze Website door volledige en correcte informatie te verstrekken.

2.4. De rol van de in 2.3 genoemde vertegenwoordiger is om u informatie te verstrekken over algemene beleggingstechnieken die aansluiten bij uw interesses of op dit moment populair zijn en uw begrip van beleggingsstrategieën verbeteren.

3. In aanmerking komendeheid

3.1. U hebt alleen recht om de Website te gebruiken en te profiteren van de Diensten, als u voldoet aan alle volgende voorwaarden:

3.1.1. U bent minstens 18 jaar oud;

3.1.2. U hebt het recht, de autoriteit en de capaciteit om deze Voorwaarden aan te gaan en u te houden aan alle voorwaarden van deze Voorwaarden;

3.1.3. U bent niet verboden om de Website en/of de Diensten te gebruiken overeenkomstig de wetten van het land waar u woont of zich bevindt tijdens het gebruik van de Website.

4. Beperkte gebieden

4.1. Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande, kunnen wij de beschikbaarheid van de Website en\/of Diensten (of een deel daarvan) beperken tot Gebruikers die zich bevinden in gebieden waar het wettelijk en regelgevend kader onverenigbaar is met de levering van de Diensten.

4.2. We kunnen aanvullende vereisten of voorwaarden opleggen voordat we gebruikers accepteren die in specifieke landen wonen of afkomstig zijn, waar dit nodig is om te voldoen aan de wetten van het grondgebied waar de gebruikers wonen. Bovendien wordt erkend dat als gebruikers naar de Beperkte Gebieden reizen, de Website en\\/of Diensten mogelijk niet beschikbaar zijn en\\/of geblokkeerd zijn.

5. Verboden activiteiten

5.1. U verbindt zich ertoe de Website en de Diensten op een respectvolle manier te gebruiken, en u verbindt zich ertoe om niet:

5.1.1. Linken naar de Website en\\/of de Website gebruiken met het doel informatie te uploaden, downloaden, distribueren, publiceren of verzenden (a) informatie of ander materiaal op een manier die inbreuk maakt op rechten, waaronder intellectuele eigendomsrechten, bescherming van privacyrechten of enig ander recht; (b) informatie of ander materiaal dat verboden is voor publicatie of gebruik omdat het een bedreiging, schade, belediging, laster, smaad, racisme of ongepaste inhoud vormt; (c) informatie of ander materiaal dat een virus of andere software bevat die onze computersystemen of die van derden kan schaden of op een manier die anderen kan beletten de Website te gebruiken; (d) informatie of ander materiaal dat in strijd is met enige wet; of (e) informatie of ander materiaal dat reclame bevat van welke aard dan ook zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;

5.1.2. Attributen, wettelijke kennisgevingen of andere eigen indicaties of labels op de Website verwijderen of wijzigen;

5.1.3. De Diensten gebruiken met behulp van een interface anders dan de Website;

5.1.4. Het gebruik van andere gebruikers van de Website en\\/of de Diensten verstoren;

5.1.5. Bots of andere geautomatiseerde methoden gebruiken om toegang te krijgen tot of de Website en\\/of de Diensten te gebruiken;

5.1.6. uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of te verzenden), zonder onze uitdrukkelijke toestemming, materiaal dat fungeert als een passieve of actieve verzamel- of overdrachtsmechanisme, waaronder, maar niet beperkt tot, webbugs, cookies of andere vergelijkbare spyware-apparaten;

5.1.7. Zich bezighouden met \“inlijsten,\” \“spiegelen,\”<\\/b> of op andere wijze het uiterlijk of de functie van de Diensten simuleren;

5.1.8. schenden van toepasselijke wetten of voorschriften, illegale activiteiten aanmoedigen of bevorderen, waaronder, maar niet beperkt tot, inbreuk op het auteursrecht, inbreuk op het merkenrecht, laster, inbreuk op de privacy, identiteitsdiefstal, hacken, kraken of verspreiding van nagemaakte software;

5.1.9. wijzigingen aanbrengen en\\/of interfereren op enige manier in de broncode van de Website en uploaden van software en\\/of toepassingen die schade kunnen toebrengen aan de Website of aan een andere derde partij;

5.1.10. Het demonteren, decompileren of op andere wijze reverse engineeren van software of andere technologie die is opgenomen in de Website of die wordt gebruikt om de Diensten te leveren.

5.2. U erkent dat zonder afbreuk te doen aan enig ander recht dat wij kunnen hebben, als wij vaststellen dat uw gebruik van de Website niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze Voorwaarden of enige toepasselijke wet, wij uw toegang tot de Website en\\/of Diensten kunnen blokkeren.

6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1. De Website en de inhoud ervan, inclusief de videomaterialen, tekst, foto's, logo's, ontwerpen, muziek, geluid, figuren, handelsmerken en andere inhoud die op de Website is vervat, worden beschermd door onze of intellectuele eigendomsrechten van derden.

6.2. Als tussen ons en de gebruiker behouden wij alle rechten, titels en belangen in de Website en de Diensten. Het gebruik van de Website en\/of de Diensten verleent de Gebruiker geen van de intellectuele eigendomsrechten die zijn vervat in de Website en\/of de Diensten, behalve het recht om de Website en\/of de Diensten te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Voorwaarden.

6.3. De Gebruiker mag de Website en\/of de Diensten alleen voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik gebruiken.

6.4. U mag, noch mag u toestaan dat een andere partij de Website wijzigt, decompileert, demonteert, reverse-engineert, kopieert, overdraagt, afgeleide werken creëert, verhuurt, in sublicentie geeft, distribueert, framed reproduceert, republiceert, schraapt, downloadt, weergeeft, verzendt, plaatst, least of verkoopt in welke vorm of op welke manier dan ook, geheel of gedeeltelijk, voor welk ander doel dan het gebruik van de Website of de Diensten overeenkomstig de Voorwaarden of anderszins enige inhoud van de Website exploiteren zonder onze expliciete, voorafgaande schriftelijke toestemming.

7. Beperking van aansprakelijkheid

7.1. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die voortvloeit uit het niet uitvoeren of onjuist uitvoeren van deze Voorwaarden die toerekenbaar is aan (i) u of (ii) de onvoorziene en onoverkomelijke daad van een derde partij bij de overeenkomst of (iii) een overmachtgebeurtenis.

7.2. Niets in deze voorwaarden is bedoeld om onze aansprakelijkheid ten opzichte van u uit te sluiten of te beperken waar het onwettig zou zijn om dit te doen, met name in geval van:

Wat is Immediate Ignite?

(ii) Fraude of frauduleuze voorstelling van zaken, en

(iii) alle andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder Frans recht

7.3. Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enige bugs, virussen, Trojaanse paarden of iets dergelijks die via de Website of de Diensten door een derde partij worden verzonden, tenzij wij nalatig zijn.

7.4. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat de Website vrij is van fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden van enige inhoud. Mochten dergelijke fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden voorkomen, dan zullen wij deze onverwijld herstellen.

7.5. U stemt ermee in om ons schadeloos te stellen voor verliezen die aan derden worden toegebracht, met betrekking tot de Website en\/of de Diensten die voortvloeien uit het schenden van deze Voorwaarden door u.

7.6. Wij zijn niet verantwoordelijk voor problemen of technische storingen van telefoon- of netwerklijnen, computer online systemen, servers of providers, hardware, software, storingen door technische problemen of verkeerscongestie op internet (of onbereikbaarheid van internet) of incompatibiliteit tussen de Website of de Diensten en uw browser en\/of andere apparatuur. Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het bovenstaande, aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid of risico voor uw gebruik van internet.

8. Diensten of inhoud van derden

8.1. Tijdens het gebruik van de Diensten kunt u inhoud of diensten van derden bekijken, inclusief advertenties en reviews met betrekking tot de platforms van derden.

8.2. Wij controleren, onderschrijven of nemen dergelijke inhoud of diensten niet over, en deze zijn mogelijk niet altijd nauwkeurig of actueel.

8.3. Dienovereenkomstig raden wij aan dat u alle informatie onafhankelijk verifieert voordat u erop vertrouwt, en dat alle beslissingen of acties die zijn gebaseerd op dergelijke informatie uw eigen verantwoordelijkheid zijn.

9. Links

9.1. De website kan links, inhoud, advertenties, promoties, logo's en andere materialen van andere websites of software bevatten die worden beheerd of aangeboden door derden (de "Links"). We raden u aan om ervoor te zorgen dat u de risico's begrijpt die gepaard gaan met het gebruik van dergelijke websites, software of materialen voordat u iets via deze websites of software ophaalt, gebruikt, vertrouwt of koopt, of op basis van dergelijke materialen. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt, en u gaat ermee akkoord dat u ons onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zult stellen voor verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op andere websites of software.

9.2. Het opnemen van links op de website is geen goedkeuring, machtiging, sponsoring, affiliatie of enige andere verbinding tussen ons en deze websites, software of hun exploitanten.

9.3. We hebben geen van dergelijke links beoordeeld en zijn niet verantwoordelijk voor enige van de inhoud van de websites of software waarnaar wordt verwezen. We raden u aan om ervoor te zorgen dat u de risico's begrijpt die gepaard gaan met het gebruik van dergelijke websites of software voordat u iets via deze websites of software ophaalt, gebruikt, vertrouwt of koopt. Onder geen enkele omstandigheid zult u ons aansprakelijk houden voor verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op andere websites.

9.4. Het is uw verantwoordelijkheid om de voorwaarden en het beleid van dergelijke websites van derden te bekijken, en we raden u ten zeerste aan om deze vooraf zorgvuldig te bekijken voordat u met dergelijke derden in zee gaat

10. Diversen

10.1. We kunnen, van tijd tot tijd, een van de Diensten wijzigen, aanpassen of stopzetten en\/of nieuwe Diensten introduceren met ingang van de toekomst.

10.2. We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wanneer we dit doen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door de meest actuele versie te publiceren en de datum bovenaan deze pagina te wijzigen, en enige wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht na een dergelijke publicatie. Door de Website te blijven gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, wordt u geacht akkoord te gaan met de herziene Voorwaarden.

10.3. De Gebruiker stemt ermee in dat de overdracht van informatie naar of van de Website geen relatie creëert die afwijkt van die welke zijn gespecificeerd in deze Voorwaarden.

10.4. Deze Voorwaarden en het Privacybeleid, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, vormen de enige geldige overeenkomsten tussen ons en de Gebruiker, en geen enkele voorstelling, belofte, toestemming of overeenkomst, zowel schriftelijk als mondeling, die niet is opgenomen in de Voorwaarden van het Privacybeleid zal bindend zijn voor de partijen.

10.5. Geen enkel verzuim of uitstel van onze kant bij het uitoefenen van enig recht, macht of middel daarvan zal leiden tot een afstand daarvan, noch zal enige enkele of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht, macht of middel de uitoefening van een ander recht, macht of middel daarvan of de uitoefening van enig ander recht, macht of middel daarvan beletten of beperken.

10.6. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank onafdwingbaar wordt geacht onder de toepasselijke wetgeving, zal deze bepaling worden uitgesloten van deze Voorwaarden en zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden worden geïnterpreteerd alsof deze bepaling was uitgesloten en zullen afdwingbaar zijn in overeenstemming met de bepalingen ervan; mits echter dat in dat geval deze Voorwaarden zodanig zullen worden geïnterpreteerd dat aan de betekenis en bedoeling van de uitgesloten bepaling zoveel mogelijk wordt voldaan, zoals bepaald door die bevoegde rechtbank.

10.7. Wij kunnen al onze rechten en verplichtingen hierin overdragen aan een derde partij, op voorwaarde dat dit geen negatieve invloed heeft op uw rechten. Bovendien kunnen de Website en/of een van de Diensten worden geëxploiteerd door derden. U mag uw rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden niet overdragen, toewijzen of in welke vorm dan ook verpanden.

10.8. Deze voorwaarden zullen worden beheerst door het Franse recht.

10.9 De exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze Voorwaarden zal de rechtbank zijn van de jurisdictie waarin u woont.

Connecting you to the firm
Disclaimer:
Risk popup Desk
Risk popup Tablet
Risk popup Mobile